ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Документација

Школски документи

Начин вођења документације која је предвиђена законом, а није додатно уређена подзаконским актом или овим упутством, остављен је да буде лични избор наставника.

Статут школе

Овим Статутом се уређују правни положај, делатност, унутрашња организација,начин рада, управљање и руковођење у школи, поступање органа школе...

Школски развојни план

Школски развојни план је стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању обра-зовно-васпитног рада, план и носиоце активности...

Школски програм

ОШ "Драгољуб Илић" у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основном образовању и васпитању урадила је...

План стручног усавршавања

Наставник, васпитач и стручни сарадник, са лиценцом и без лиценце, дужан је да се стално усавршава.

Кодекс понашања ученика, наставника и родитеља

Кодекс понашања ученика, наставника и родитеља у ОШ "Драгољуб Илић". Општа правила и правила везана за наставу

Каталог програма стручног усавршавања

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. годину

Шаблон за попуњавање GFI2018

Шаблон за попуњавање GFI2018

Шаблон за попуњавање GFI2017

Шаблон за попуњавање GFI2017 годину