ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Јавне набавке

Циљ поступка јавне набавке је да добра, услуге и радови буду набављени по најповољнијој цени, одговарајућег квалитета и потребних количина. Спровођење поступка јавне набавке има за циљ да омогући несметано одвијање процеса рада и делатности.

Јавна набавка мале вредности број 1/2020. - ЛОЖ УЉЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА У шк.2019/2020.години