ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Јавне набавке

Циљ поступка јавне набавке је да добра, услуге и радови буду набављени по најповољнијој цени, одговарајућег квалитета и потребних количина. Спровођење поступка јавне набавке има за циљ да омогући несметано одвијање процеса рада и делатности.

Јавна набавка мале вредности број 2/2017. - ЛОЖ УЉЕ