ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Школски правилници

Школски правилник одређује принципе и правила општег функционисања школе, према правилима и упутствима Министарства просвете прилагођен специфичностима установе.

Правила понашања у школи

Правилима понашања у школи (у даљем тексту: Правила) уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Основној школи...

Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Овим правилником уређује се: одговорност запослених за повреду радне обавезе, врсте повреда обавеза запослених...

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Овим правилником уређују се обавезе и одговорност ученика, васпитни рад са ученицима...

Правилник о раду школе

Овим Правилником о раду уређују се права, обавезе и одговорности из рада и по основу рада запослених у школи.

Правилник о поступку јавних набавки

Овим правилником уређује се поступак навке у ОШ "Драгољуб Илић".

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Овим Правилником корисник буџетских средстава, уређује: вођење буџетског књиговодства...

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака

Утврђују се организациони делови, групе послова, опис послова и потребан број извршилаца за њихово обављање...

Правилник о заштити и безбедности ученика

Правилником о заштити и безбедности регулишу се мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика.

Правилник о награђивању и похваљивању ученика

У циљу подстицања ученика за постизање бољих резултата образовно-васпитном раду...

Правилник о унутрашњој организацији рада школе

Одредбама Правилника уређује се унутрашња организација рада матичне школе и издвојених одељења ...

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Лице за заштиту података о личности у ОШ„Драгољуб Илић“ у Драчићу је Маријана Пушић, запослена у ОШ „Драгољуб Илић“ у Драчићу на пословима педагог – стручни сарадник.