ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Савет родитеља

Чланом 58. Закона о основама система образовања и васпитања се образује Савет родитеља.

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења, односно васпитне групе ако школа остварује предшколски програм.

У установи у којој стичу образовање припадници националне мањине, односно етничке групе у савету родитеља сразмерно су заступљени и представници националне мањине, односно етничке групе. У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоју, члан савета родитеља је и представник родитеља деце, односно ученика са сметњама у развоју.

Чланови савета родитеља

 

  Савета родитеља

 • предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
 • предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 • учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
 • разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 • предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
 • разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера из члана 42. Закона о основама система образовања и васпитања  ;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • разматра и друга питања утврђена статутом. Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе. Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а радпословником савета.